Obsahy vzdělávacích aktivit zaměřit na:Návrh realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit/akcí dle zpracovaného obsahu takto:

 

a) kurzy se zaměřením na motivaci žáka k využití ICT ve výuce i mimo ni:


eLearning – pomocník ve výuce, zásady elektronické komunikace

Jak na úkoly on line

Autotesty jako příprava na písemku a zkoušení

Cíl: zvýšit povědomí žáků o eLearningu a jeho výhodách při vhodném nasazení a využití ve výuce a pro různé obory (aprobace), motivovat žáky k aktivnímu využití nových moderních didaktických forem výuky, naučit žáka základům práce v on line kurzu a LMS systému.
Naučit žáky využívat konkrétní nástroje eLearningu a to především on line úkoly a autotesty, využít předností těchto nástrojů k prezentaci výhod a zavádění elektronických forem do praxe a k další motivaci žáků.
Realizací těchto on line kurzů v kombinaci s běžnou frontální výukou zvýšit efektivitu přípravu žáka na vyučování a to především jeho samostatnou domácí přípravu, nepřímo vést žáky k individuálnímu řešení problémů a samostatné aktivitě, zlepšit kooperaci ve vztahu učitel-žák a zlepšit tak celkově efektivitu vzdělávacích procesů ve škole i mimo ni. Seznámit žáky se zásadami a úskalími elektronické komunikace (chat apod.)


b) kurzy se zaměřením na rozvoj IT gramotnosti žáků - zpracování multimediálních prvků, vytváření multimediálních prezentací:


DJ za 10 dní

Natoč mě - zpracování fotografie a filmu

Jak na webové stránky

Cíl: zvýšit IT gramotnost a klíčové kompetence žáků a to prostřednictvím atraktivních metod elektronického vzdělávání se zaměřením na jejich zájmy, koníčky a moderní trendy korespondující s věkem žáků. Tyto aktivity připravit a realizovat již dříve vyškolenými učiteli pod odborným dohledem expertů žadatele, a prohloubit a zkvalitnit komunikaci a kooperaci mezi učitelem a žákem.
Realizací těchto on line kurzů podpořit individuální specializaci žáků, zahrnout výsledky a výstupy z kurzů do školního vzdělávacího a informačního systému (portálu) ve formě volně dostupných materiálů v e-knihovně a využít tak výstupy z těchto kurzů i pro ostatní žáky ve škole i mimo školu.
Prohloubit využití elektronických prvků v rámci běžné výuky IT ve školách i v rámci mimoškolních aktivit školy (kluby, kroužky apod.)


d) kurzy zaměřené na administraci školního portálu/třídní sekce


"Admin" - správce školního/třídního portálu – prezentujeme své výsledky

Cíl: Získat praktické znalosti a dovednosti se správou administračního softwaru školního vzdělávacího portálu a připravit se tak na vytvoření třídní sekce s prezentacemi výstupů z předešlých on line kurzů.
Prezentovat žákům výhody školního/třídního portálu při komunikaci učitel-žák, žák-žák a pro komunikaci a prezentaci vně školy a třídy.
Prezentovat výhody jednotného školního systému jako podpory on line vzdělávání ve škole, pro podporu zavádění a využívání ICT ve výuce, pro zvyšování IT gramotnosti a klíčových kompetencí žáků i učitelů.

Forma: tutorované eLearningové on line kurzy, či jejich dílčí moduly v kombinaci s běžnou frontální výukou ve škole popř. s aktuálními doplňujícími workshopy, se studijními oporami (CD rom, prac. sešit)

Součástí každého kurzu bude závěrečné ověření znalostí.

Každý úspěšný absolvent vzdělávací aktivity/akce obdrží certifikát o účasti v projektu a o absolvování konkrétního kurzu.

Chybný dotaz na databázi!
Incorrect TIMESTAMP value: '0000-00-00 00:00:00'

SELECT o.*, r.id AS rubrika_id, r.nazev AS rubrika_nazev, r.url_name AS rubrika_url_name, r.showtime, r.rss, db.datum_vytvoreni, db.datum_upravy FROM obsah o LEFT JOIN rubriky r ON r.id = o.id_rubriky LEFT JOIN db_objekt db ON db.id = o.id_db_objekt WHERE r.url_name = 'vzdelavaci-aktivity-projektu' AND o.skryt = 0 AND o.autorizovano = 1 AND (publikovat_od IS NULL OR publikovat_od <= NOW()) AND (publikovat_do IS NULL OR publikovat_do >= NOW()) AND o.id_preklady = 1 AND db.datum_upravy <= '0000-00-00 00:00:00' GROUP BY o.id ORDER BY db.datum_upravy DESC LIMIT 0,5