Otevřená škola - moderní, atraktivní, komunikativní
Projekt Otevřená škola:Kalendář akcí projektu Otevřená škola:
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
ČERVENEC 2024

27.02.2017
Zpráva o udržitelnosti č. V.

Sledované období Začátek 1.1.2016 Konec 31.12.2016 Datum vypracování zprávy 27. 2. 2017 Zpráva o udržitelnosti č. 5 ke stažení zde Celý článek


11.05.2016
Zpráva o udržitelnosti IV.

Pořadové číslo zprávy 04/2016 Sledované období Začátek 1.1.2015 Konec 31.12.2015 Datum vypracování zprávy 29. 2. 2016 Popis udržitelnosti: … Celý článekZpráva o udržitelnosti III.

Pořadové číslo zprávy

03/2015

Sledované období

Začátek

1.1.2014

Konec

31.12.2014

Datum vypracování zprávy

26. 2. 2015

Popis udržitelnosti:

V projektu zpracované eLearningové on line kurzy pro učitele (7 ks)  viz níže - jsou ve vlastnictví žadatele, po ukončení projektu jsou kompletně k dispozici všem spolupracujícím školám i dalším školám, které projeví o kurzy zájem a je možné je snadno multiplikovat. Nabídka on line kurzů je i po ukončení projektu udržována v rámci běžných pracovních aktivit učitelů, je průběžně aktualizována a dle zájmu jsou jednotlivé kurzy realizovány individuálně (učitelé využívají části kurzů, jednotlivé tematické celky pro své další vzdělávání, popř. si znovu připomenou již nabyté znalosti). Žadatel i po ukončení projektu asistuje přímým poradenstvím členům cílové skupiny.

Zpracované kurzy:

-         Metodika on line vzdělávání, premotivace učitele
-         Jak motivovat žáka - příklady, nástroje,
-         Jak pracovat s el. subjekty ve výuce i mimo ni - mezipředmětové vazby
-         Využitíe Learningu při samostatné přípravě žáka - autotesty, on line úkoly
-         Pravidla vedenío n line kurzu - LMS systém, desatero tutora, úskalí el. komunikace, předcházení problémům v komunikaci
-         Školní vzdělávací a informační systém - možnosti využití, vhodnost nasazení
-         Technické zpracování, implementace a správa administračního softwaru

Tabletová učebna byla zapůjčena pro potřeby vzdělávacích akcí znovu na ZŠ a MŠ Máchovo nám.Děčín.
E-learningový systém LMS Moodle vytvořený v rámci projektu, v němž byly realizovány veškeré kurzy (jak pro učitele, tak pro žáky), je i po ukončení projektu nadále v provozu. Žadatel systém pravidelně udržuje, byly upraveny funkce a zabezpečení..Systém je plně k dispozici pro všechny spolupracující školy projektu a cílovou skupinu.
Systém a v něm umístěné kurzy jsou využívány pro individuální studium pedagogů, např. při přípravě Digitálních učebních materiálů (dále jen DUMy) a při přípravě na běžnou výuku s dopomocí IT.
Vzhledem k připravovanému kariernímu řádu pro učitele, hodnotí zástupci spolupracujících škol udržitelnost výstupů projektu velmi pozitivně s perspektivou využití právě např. při budovaní osobních portfolíí.

V projektu zpracované eLearningové on line kurzy pro žáky (7 ks)  viz níže - jsou ve vlastnictví žadatele, po ukončení projektu jsou kompletně k dispozici všem spolupracujícím školám i dalším školám, které projeví o kurzy zájem a je možné je snadno multiplikovat. Nabídka on line kurzůje i po ukončení projektu udržována v rámci běžné výuky IT (či jiných aprobací) anebo v rámci mimoškolních aktivit školy (dle zvážení jednotlivých škol).
 Web projektu je propojen s LMS,ve kterém jsou kurzy i nadále k dispozici všem zástupcům cílových skupin, ale žákům, které o tyto kurzy projeví zájem. V rámci udržitelnosti projektu jsme zaznamenali zájem pouze ze strany spolupracujících škol.

Registrace zájemců o kurzy z řad CS v LMS Moodle je již zcela v kompetenci jednotlivých spolupracujících škol a jejich vedoucích e-center. V rámci projektu totoprováděli vedoucí e-center. Žadatel v rámci udržitelnosti řešil pouze technické zabezpečení kurzů v LMS Moodle, popř. individuálně asistoval při problémech vzniklých při registraci účastníků.

 Žadatel i po ukončení projektu asistuje přímým poradenstvím členům CS.

Zpracované kurzy:

-         eLearning pomocník ve výuce, zásady elektronické komunikace
-         Jak na úkoly on-line
-         Autotesty jako příprava na písemku a zkoušení
-         DJ za 10 dní
-         Natoč mě! ?Zpracování fotografie a filmu
-         Jak na webové stránky
-         Admin - správce školního/třídního portálu - prezentujeme své výsledky


Učitelé/tutoři začlenili vybrané kurzy do běžné výuky IT, popřípadě do výuky jiných odborných předmětů s využitím IT techniky a internetu, nebo byly začleněny do mimoškolních aktivit školy (kluby, kroužky, správa školního časopisu apod.),dle zájmu z řad žáků.
Byly používány zpracované studijní opory (multimediální výukové CD, pracovní sešity),které doplňovaly jednotlivé vzdělávací aktivity/akce, především eLearningovéon-line kurzy.
Organizačně byly on line kurzy v kompetenci jednotlivých učitelů (tutorů)

Problémy vzniklé v rámci udržitelnosti

S ohledem na aktuální finanční možnosti školských zařízení není možné realizovat veškeré v projektu vytvořené vzdělávací akce např. hradit náklady na tutorování eLearningových on-line kurzů externími pracovníky atp. Nicméně v zařízeních jsou realizovány dílčí akce a aktivity. Několik škol využilo možnosti úhrady realizace kurzů z šablon. "Aktivně" spolupracující školy využívají poznatky, dovednosti získané během realizace projektu Otevřená škola při vzdělávacích aktivitách realizovaných v rámci již jiných projektů, šablon apod. Tyto školy hodnotí výstupy OŠ a jejich udržitelnost velmi pozitivně, neboť je plánují využít např. při budoucím zavádění kariérního plánu pro učitele resp. při sestavování individuálních odborných portfolií pedagogů.
V E-centrech projektu je umístěno IT vybavení, a to na základě smlouvy o výpůjčce a je využíváno cílovou skupinou projektu tj. pedagogy a žáky škol. Z hlediska údržby daného majetku a péče o něj by bylo vhodnější darování daného vybavení již po skončení projektu, což však dle pravidel Příručky pro příjemce není možné). Žadatel hradí veškeré provozní náklady spojené s užíváním zapůjčeného vybavení.

Rovněž aktivita spolupracujících škol v době udržitelnosti upadá. Problémem je neochota škol spolupracovat při zpracování zpráv o udržitelnosti. Mnohdy se již vyměnilo vedení škol a nové vedení necítí sounáležitost s předchozími domluvenými závazky. Rovněž požadavky na kopie prezenčních listin, podpisy žáků atd. jsou vnímány jako další administrativní zátěž a jsou žadatelem získávány velmi složitě a především na základě osobních vazeb a v projektu vytovřených partnerství. Žadatel nemá prostředky ani nástroje jak školy k další popř. šírší spolupráci přimět.

Celá zpráva o udržitelnosti ke stažení zde.

 


Starší článkyRealizátor projektu
ASISTA s.r.o.
www.asista.cz

© 2009, ASISTA s.r.o.  |  Mapa stránek  |  Kontakty